top of page

שאלון מטפל
לאחר כל טיפול

1001

מספר מזהה מסע החלמה

2001

מספר מזהה מטופל

3001

מספר מזהה מטפל

סיכום טיפול שנעשה

מהי אבחנתך?

.1

יש למלא רק עבור שיטות הטיפול שבוצעו

נקודות הפעלה

מרידיאנים

מינון יומי למטופל

שם הפורומולה

מינון

שם הצמח

מינון

שם הצמח

באילו שיטות טיפול נעשה שימוש?

לפי עיקרון טיפולי

שיטות הטיפול שאשתמש בהן

.2

שיטות הטיפול שאשתמש בהן
שיטות הטיפול שאשתמש בהן
שיטות הטיפול שאשתמש בהן
שיטות הטיפול שאשתמש בהן

האם יש שיפור מהטיפול הקודם ב ?

.3

יש לדרג את הפרמטרים הבאים מ1 הנמוך ביותר עד ל 10 הגבוה ביותר. במידה ולא רלוונטי יש לבחור "לא רלוונטי"

מידע נוסף

.4

תודה שמילאת את הטופס, יש ללחוץ על כפתור משלוח.

bottom of page