top of page

תנאי שימוש TREAT ME LTD

מטופלים

TREAT ME LTD הינה "מפת המטפלים" הראשונה בישראל, בה מופיעים אך ורק מטפלים המוסמכים לפי הקריטריונים של האיגודים המקצועיים השונים, בעלי ותק טיפולי, ניסיון והמלצות. באמצעות TREAT ME LTD יכולים המטופלים לבחור את המטפלים על בסיס מומחיות, מיקום גאוגרפי, זמינות, קריאת חוויות אותנטיות של מטופלים ודירוגים אובייקטיביים.

שירותי TREAT ME LTD זמינים למטפלים ומטופלים דרך אתר האינטרנט שלנו בכתובת www.treatme.ltd, אליו ניתן לגשת מהמחשב או מכל מכשיר נייד (להלן "השירות").

השירות פותח, נוצר ומופעל על ידי חברת TREAT ME LTD (להלן" "אנחנו", או "מפעילת השירות").

לשם גישה וצפיה בשירות הינך נדרש לספק כתובת אימייל תקינה ומעודכנת אליה יש לך גישה. לאחר אספקת כתובת האימייל ואישור תנאי השימוש יישלח אליך קוד למייל באמצעותו תינתן לך גישה לשירות או לחילופין תוכלי להכנס לשירות באמצעות הפרטים איתם נרשמת ל google. כל שימוש בשירות או כל שימוש במידע הכלול בו בכל דרך, מהווים הסכמה לתנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות) ומעידים על הסכמה כאמור. הנך מתבקש/מתבקשת לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש מהווים הסכמים מחייבים בין החברה לבין המשתמשים. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם באופן קבוע.

אם אינך מסכים/מסכימה לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אנא המנעו מהשימוש בשירות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, אנו עשויים ליישם מנגנוני אישור אקטיביים לשם אישור על קריאת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והבעת הסכמה מפורשת לכל אחד מהם. מנגנונים אלו יכול שיהיו בדרך של סימון "אני מאשר\ת", "אני מסכים\ה" או בכל דרך אחרת. אין ביישום מנגנונים אלה כדי לגרוע מההסכמה הניתנת מכוח השימוש בשירות או ההורדה  של האפליקציה.

הרשמה

צפייה בתכנים המוצגים בשירות אינה מחייבת רישום או מסירת פרטים מזהים למעט אימייל. עם זאת השימוש בחלק מתכונותיו של השירות, כגון קביעת תור או ביטולו וכן דירוג מטפלים ומתן משוב על מטפלים/מטפלות  וטיפולים מחייבים מסירת מידע נוסף ומסירת הסכמה מפורשת וברורה לשימוש במידע נוסף זה (לרבות למסירת המידע, השימוש בו וגילויו למטפלים/מטפלות שבשירות לשם קביעת תורים, תשלום על הטיפול, ועוד).

הרישום לשירות מותר למשתמשים שהם בני 18 ומעלה בלבד. ברישום לשירות את/אתה מאשרים ומצהירים כי הינך בן/בת 18 לפחות. במידה וגילך נמוך מ-18, תוכלו להירשם לשירות ולהשתמש בו בהתאם לתנאים אלה, רק בכפוף לקבלת הסכמתם של הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך ואישורם את הוראות ההסכמים המחייבים, לאחר שקראו אותם בעיון אנו נבקש לקבל אישור כאמור באופן מפורש ועשויים למנוע כל שימוש בשירות עד קבלת אישור כאמור באופן ובנוסח להנחת דעתנו.

השירות הינו "שירות מבוסס מיקום" ולכן אנו נעזרים בטכנולוגית איכון המיקום (GPS) שבמכשיר הנייד על-מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תוצאות חיפוש התואמות ככל הניתן למיקום זה. לא ניתן לספק שירות מבוסס מיקום ללא הסכמתך ועל-כן, עם הרישום לשירות ואישור תנאי שימוש אלה הינך מסכים/מסכימה מפורשות להפעלת פונקציה זו במסגרת המכשיר הנייד שברשותך. בכל עת יש באפשרותך לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך וזאת על ידי ביטול תכונה זו בהגדרות המכשיר הנייד שברשותך. עם זאת ביטול האפשרות תפגע משמעותית באיכות השירות שנוכל לספק לך ובדיוק התוצאות.

כתובת האימייל שתימסר לשם שימוש בשירות תשמש אותנו למגוון מטרות במסגרת הפעלת השירות, כגון אימות ראשוני של האימייל לשם אישור השימוש, יצירת קשר באופן שוטף בנוגע לטיפולים שנקבעו וכן הודעות אחרות הקשורות בשירות. כתובת האימייל תשמר במאגר מידע שבבעלותנו.

אנו לא נעשה שימוש בכתובת זו אלא בהתאם למדיניות הפרטיות, ובהתאם להסכמות המפורשות שניתנו. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי שימוש זה. עליך לוודא כי כתובת האימייל מעודכנת, תקינה ויש לך גישה אל תיבת האימייל על מנת שנוכל לספק את השירות כראוי.

אנו שומרים את הזכות לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בנו או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים שלנו;

2. אם נעשה שימוש בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

3. אם הפרת כל אחד מתנאי השימוש;

4. אם נעשתה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להמשיך ולהשתמש בו בכל דרך שהיא;

5. אם יש לך חוב כספי למי מהמטפלים או המטפלות או לנו ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;

6. עם הפסקת פעילות השירות על ידינו מכל סיבה;

7. לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;

 8. לאחר תקופה בת לפחות 6 חודשים שבהם לא נעשה כל שימוש בשירות

נכון לעת הזו השימוש באפשרויות להזמנת טיפולים באמצעות השירות כרוך בתשלום. עם זאת אנו שומרים את הזכות לשנות מדיניות זו בעתיד ולגבות גם תשלום בתמורה למתן חלק מהשירותים, הנוכחיים ו/או העתידיים המוצעים במסגרת השירות שכעת הם ללא תשלום. שינוי מדיניות התשלום יפורסמו באופן ברור במסגרת השירות ותינתן הודעה סבירה ומספקת מראש על כל שינוי כאמור .

לשם הזמנת טיפול דרך השירות תתבקש/תתבקשי למסור פרטים מזהים שונים שתעשה דרך טופס ייעודי בשירות. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה ואילו הם אופציונאליים. הינך מתחייב/מתחייבת למסור אך ורק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים חלקיים, מטעים או שגויים יפגעו ביכולת שלנו לספק את השירות ועלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות. מסירת פרטים חלקיים עלולה גם לפגוע ביכולת שלנו ליצור עימך קשר שוטף ככל שנדרש. למען הסר ספק, ללא מסירת כל המידע המסומן כהכרחי בשדות החובה, לא ניתן יהיה להשלים את הזמנת הטיפול המבוקש אצל המטפל המבוקש. הפרטים המוזנים במסגרת טופס זה נשמרים על ידינו במאגר מידע שבבעלותנו. אנו נעשה שימוש בפרטים אלה אך ורק לצורך שלשמם הם נמסרו, בהתאם למדיניות הפרטיות ובהתאם להסכמות המפורשות שניתנו על ידך.

בנוסף לאמור לעיל, אנו שומרים את הזכות לבטל את גישתך לשירות או לחסום את הגישה לשירות במידה והפרטים שנמסרו הינם פרטים שגויים או בדויים בעת רישום לטיפול.

הגבלות כלליות בנוגע לשימוש בשירות

הנך רשאי/רשאית להשתמש בשירות, בתכניו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן בלבד:

 1. אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;

 2. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות, לרבות על ידי הכללתם באתרים ובאפליקציות אחרות או בפרסומים אלקטרוניים או לכל מטרה אחרת;

 3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Bots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהשירות;

 4. אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;

 5. אין לקשר לשירות ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;

 6. הנך נושא/נושאת באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תוכן שנעשו על ידך, ומתחייב/מתחייבת  לשפות אותנו בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

הצגת רשימת מטפלים בשירות

סדר התוצאות המוצג בשירות נקבע באופן אוטומטי על-ידי אלגוריתם ממוחשב, בין היתר בהתבסס על המרחק בפועל בין מיקומך לבין המטפל/מטפלת הרלוונטיים וההתאמה לקריטריון החיפוש. בנוסף סדר התוצאות מושפע מדירוג המטפל/המטפלת בהתאם לדירוג שביעות הרצון שהעלו מטופלים. מטפלים בעלי דירוג גבוה יותר יוצגו ראשונים ומטפלים בעלי דירוג זהה יוצגו בהתאם לקרבה הגיאוגרפית. אין באמור כדי לגרוע משיקול דעתנו המלא ביחס לסדר הופעת תוצאות החיפוש.

דירוג שביעות הרצון נעשה בהתאם לאלגוריתם ממוחשב, אובייקטיבי, ללא התערבותנו, ונסמך באופן בלעדי על דירוג שביעות הרצון של המשתמשים עצמם. דירוג שביעות רצון יכול שיתבצע אך ורק על ידי משתמש שעבר טיפול עם מטפל/מטופלת דרך השירות, הפגישה אושרה ולמיטב ידיעתנו נערכה, ורק ביחס לאותו מטופל/מטפלת. לא ניתן לדרג מטפל או מטפלת אשר משתמש לא פגש בהתאם למערכת קביעת התורים בשירות.

קבלת הטיפול

ניתן להזמין את הטיפול בהתאם למיקומים והאמצעים המוצעים ע"י כל אחד מהמטפלים בשירות.

מובהר כי האחריות לטיפול עצמו, לרבות אופן הטיפול ויעילותו, הינם באחריות המטפל בלבד. לנו אין ולא יכולה להיות שליטה על הטיפול עצמו. הינך מסיר/מסירה אחריות מאיתנו ומוותר/מוותרת מראש על כל טענה בקשר עם הטיפול עצמו, אופן ביצועו ויעילותו.

משוב לאחר טיפול

כחלק משמירה על איכות השירות, המערכת תשלח אל כל מטופל בסיום הטיפול משוב קצר למילוי ודירוג הטיפול שקיבל זה עתה. המענה עליו אינו חובה אך אנו נודה לך מאד על שיתוף הפעולה שיאפשר לנו לשפר את השירות וייתן למטופלים אחרים כלים נוספים לבחירת המטפלים שלהם. המידע של המשובים ישמר אצלנו, וניתן לפרסם אותו גם בעילום שם, אך פרטי מפרסם המשוב ישמרו במאגרי החברה.

תכני משתמשים של המטופלים

חלק מהתוכן המופיע בשירות מקורו במשתמשים השונים – בחלקו משובי מטופלים ובחלקו תיאור השירותים המוצעים על ידי המטפלים. תכנים אלו יתפרסמו באזורים המיועדים לכך בשירות, לעיתים יחד או במקובץ או ליד תכנים אחרים. מסירת תכנים לפרסום בשירות אינה מקנה זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

עצם משלוח התוכן אינו מחייב אותנו לפרסמו, ולאחר פרסומו יתכן ונבחר להסירו. חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום של תוכן שהועבר על ידך. עליך להקפיד שהתכנים יהיו עניינים, חוקיים ומכבדים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר לפרסם ולטעון לשירות, או לשגר באמצעות השירות, את התכנים הבאים -

 1. כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

 2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;

 3. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

 4. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

 5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים וכיו"ב;

 6. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

 7. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

 8. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

 9. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

 10. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

 11. כל תוכן העלול להטעות צרכן;

אנו שומרים את הזכות לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות בעקבות הפרה של תנאי מתנאי השימוש.

איננו מתחייבים או מצהירים כי תוכן שעולה לשירות עובר סינון או בקרה כלשהם טרם עלייתם. במידה ונתקלת בתוכן פוגעני אשר לדעתך מפר את הוראות החוק או את תנאי שימוש אלו אנא דווח/דווחי לאימייל treatmeenow@gmail.com   ואנו נפעל לבחון את המקרה.

תשלום וקביעת תורים

השירות כולל מערכת קביעת תורים אוטומטית דרך השירות בהתאם ללוח הזמנים והזמינות של כל מטפל/מטפלת. תשלום לטיפול יתבצע דרך השירות. ביטול טיפולים יעשה על פי  האמור בעמוד התעריפים/ביטולים בשירות למטופלים תעריפי הטיפול בשירות נקבעים ומשתנים על ידי המטפלים בעצמם ואין אנו אחראים להם. לא יגבה כל תשלום נוסף על ידי מטפל/מטפלת בעת או כתנאי לקבלת הטיפול לאחר ביצוע הזמנת הטיפול והתשלום עבורו דרך השירות.

איננו סולקים או מבצעים את תהליך התשלום בעצמנו אלא נעזרים בצד ג' – כחברת paypal, ישראכארד, ויזה ואחרות, לשם אספקת שירות זה. בהתאם איננו אוספים או שומרים מידע על אמצעי תשלום מכל סוג.

פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך בעת השימוש בשירות. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ לעיין בה תכופות.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים בשירות) הינן בבעלותנו בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לנו להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאיתנו או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין. סימני המסחר של המטפלים (ככל שישנם) הם קניינם בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמתם בכתב ומראש.

כאשר את/אתה מוסר/מוסרת תכנים לפרסום בשירות, הינך מאשר/מאשרת כי הינך בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי/רשאית למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר/יוצרת או בעל/בעלת הזכויות בתכנים, הינך מאשר/מאשרת  שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. אנו לא נישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים.

במסירת התכנים לפרסום מוקנה לנו רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתנו, בשירות ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן לנו ללא תמורה, תוך ויתור על מתן אזכור, תשלום תמלוגים  או כל תמורה אחרת.

הגבלת אחריות

השימוש בשירות ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. הינך מסכים/מסכימה מפורשות כי אנו לא נישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל נזק, פגיעה, הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם השירות או כל חלק ממנו וכן כל תוכן הכלול בו.

התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם AS IS ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.

לא ניתן להבטיח, ואנו לא מתחייבים ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבינו או מפני נזקים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצלנו או אצל מי מספקינו.

שינוי בשירות

אנו רשאים לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו או כל היבט אחר הכרוך בשירות - והכול, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של השירות, התשתית ובשינויים טכנולוגיים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו נהיה רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. השירותים יופסקו מעת לעת לצורכי תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור. אנו נפעל לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. איננו מתחייבים לגבות או לשמור את כל המידע או חלקו או כל חלק ממנו.

שינוי תנאי שימוש

מעת לעת הוראות תנאי שימוש אלה עשויים להתעדכן ולהשתנות. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בממשק האפליקציה. הקישורים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני והמחייב. המשך השימוש בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם בכל עת איך מסכים/מסכימה עם הוראות תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

ברירת דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר, באפליקציה ובשירותים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

המחאת זכויות וחובות

הינך נותנת לנו הסכמה מפורשת ורשות להמחות את תנאי השימוש, כולם או חלקם, לצד ג' על פי שיקול דעתנו.  אינך רשאי/רשאית להמחות כל זכות או חיוב לפי תנאי שימוש אלו. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

יצירת קשר

אנו מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכויותיהם של משתמשי השירות וכל צד שלישי אחר. אם הינכם סבור/סבורה כי פורסם בשירות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, אנא פנו אלינו לפי הפרטים שלהלן, או באמצעות מנגנוני יצירת הקשר בגוף השירות, ואנו נשתדל לטפל בפניה בהקדם האפשרי: treatmeenow@gmail.com

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות


חברת LTD  TREAT ME (להלן: "אנחנו" אוME  TREAT) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירות שהיא מנהלת ומפעילה שירות מיפוי מטפלים והזמנת טיפולים מבוסס מיקום הזמין כאן: www.treatme.ltd והנגיש לשימוש באמצעות מחשב אישי או דרך כל מכשיר נייד (להלן: "השירות").

מדיניות הפרטיות מפרטת את אופן איסוף, שימוש ושיתוף במידע הנאסף ונשמר במסגרת השירות. מדיניות הפרטיות מתארת את המידע הנאסף ואת דרך איסופו, היכן המידע נשמר, מה נעשה עם המידע שנשמר, וכן הדרך לחזות במידע שנשמר עליך ולשנות פרטים בנוגע אליו. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות.

מסירת מידע בעת הכניסה לשירות
לצורך קבלת השירותים הינך נדרש למלא את טופס הבקשה להירשם לשירות כמטפל/מטפלת. אין כל מחויבות חוקית למסור את המידע. מסירת המידע נעשית בהסכמתך המלאה והחופשית, עם זאת, אי מסירת המידע המבוקש עלול לגרוע מהשתתפותך בשירות מהיכולת לעשות בו שימוש (להלן: "המידע האישי").

המידע האישי שימסר לנו במסגרת השירות ישמר במאגר המידע שלנו, המנוהל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והתקנות מכוחו, לרבות לצורך דיוור ישיר.

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות קביעת תורים
כאשר נעשה שימוש בשירות, ובמיוחד בשירות קביעת התורים, אנו עשויים לקבל מידע לגבי מטופלים שאינם חלק מהשירות. ככל הניתן, ובמידת האפשר, אנו נבקש לא להיחשף למידע זה ולא לקבלו או לקבל גישה אליו. במידה ואין אפשרות להימנע ממסירת מידע כאמור, הינך מאשר/מאשרת כי בידיך כל הזכויות לחלוק עימנו ולהעביר אלינו את המידע כאמור.

השימוש במידע
הינך נותן/נותנת את הסכמתך המפורשת לנו לעשות שימוש במידע בהתאם למדיניות זו, בין היתר, לצרכים הבאים:
כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ובתכנים הכלולים בו;

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים;

ליצירת קשר איתך כשקיים צורך בכך;

לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;

כדי לאכוף את תנאי השימוש בשירות, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כאשר אנו סבורים כי עלינו לעשות כן;

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של השירות.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
אנו לא נעביר לצד ג' מידע אישי שנמסר לנו אלא במקרים המפורטים להלן :

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה של השירות כגון העברת מידע אישי למטפל במסגרת זימון תור לטיפול;

לשם אימות מידע או פרטים בעת תהליך הרישום;

הפרת מדיניות זו או תנאי השימוש;

אם יתקבל בידינו צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לנו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לביננו או מי מטעמנו ;

בכל מקרה שנסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר;

לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים אלינו וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי;

אם ישתנה  מבנה הפעילות שלנו  או של השירות וכן במקרה שישתנה המבנה המשפטי, או שנתמזג עם גוף אחר, או נמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי – נהיה רשאים להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע שבבעלותנו ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?
המידע נשמר במאגר המידע הרשום שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

אבטחת מידע
אנו מייחסים חשיבות גבוהה לאבטחת המידע במערכותינו. לשם שמירת המידע, אנו מפעילים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017. עם זאת, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף, ייאבד או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, איננו מתחייבים שהשירות ומערכות המידע המשמשות את מפעילת השירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 
זכות עיון במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
תשומת ליבך כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות. מידע הדרוש לנו על פי דין - לרבות תיעוד טיפולים שהוזמנו - יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

מסירת דיווח על פגיעה בפרטיות
במידה והינך סבור/סבורה כי פרטיותך נפגעה או פרטיותו של אחר נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה/פני למפעילת השירות באמצעות כתובת הדוא"ל: ‫treatmeenow@gmail.com

שינויים במדיניות הפרטיות
אנו עשויים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. שינויים יפורסמו במסגרת השירות. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים/מסכימה עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

bottom of page