top of page

שאלון מטפל
קבלת מטופל חדש

1001

מספר מזהה מסע החלמה

2001

מספר מזהה מטופל

3001

מספר מזהה מטפל

תשאול מטופל

יכולת ביצוע פעולה שנפגעה

דרוג רמת כאב

דרוג תדירות

דרוג העוצמה

לפני כמה חודשים הופיעו?

מה סיבת ההגעה לטיפול (סימפטומים)?

.1

יש לדרג את הפרמטרים הבאים מ1 הנמוך ביותר עד ל 10 הגבוה ביותר. במידה ולא רלוונטי יש לבחור "לא רלוונטי"

עיקרית

נוספות

במידה ורלוונטי לסימפטומים, יש לדרג את הפרמטרים הבאים

.2

1 הנמוך ביותר, 10 הגבוה ביותר. במידה ולא רלוונטי יש לבחור באופציה זו

האבחנה

האם יש אבחנה רפואית מערבית ?

.3

פירוט

האם מקבל/ת טיפול תרופתי ?

האם ישנן תופעות לוואי לטיפול תרופתי ?

פירוט

האם קיבל/ה טיפול אחר ?

פירוט

האם נעשו בדיקות? (דם, לחץ דם וכו,)

במידה וכן יש לציין 

האם ביקר.ה בחדר מיון מסיבות אלו?

במידה וכן יש לציין 

האם אושפז.ה מסיבות אלו?

פירוט

האם יש צורך בהתערבות כירורגית?

השפעות סיבות ההגעה על:

.4

יש לדרג מ 1 עד 10  (1 הנמוך ביותר, 10 הגבוה ביותר)

מסקנות המטפל.ת

מהי אבחנתך?

.5

לפי איזה עיקרון הטיפולי?

באילו שיטות טיפול יעשה שימוש?

שיטות הטיפול שאשתמש בהן

.6

תודה שמילאת את הטופס, יש ללחוץ על כפתור משלוח.

bottom of page